Κατηγορίες Μελετητικών Πτυχίων


 

ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ είναι εγγεγραμμένη (ΑΜ 798) στο Μητρώο Γραφείο Μελετών της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ και διαθέτει τα κάτωθι πτυχία:

 

 

Κατηγορία Μελέτης

Πτυχίο

08.

Στατικές Μελέτες

Ε

21.

Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

Β

10.

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

Με την ίδρυσή της το έτος 2009 η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ διέθετε πτυχία: Γ.08, Α.21 και Α.10, το 2010 αναβάθμισε τα πτυχία της σε Δ.08 και Β.21, ενώ μετά την αύξηση του δυναμικού της το 2011 είναι εγγεγραμμένη στην μεγαλύτερη τάξη Στατικών Μελετών (Ε.08).