Προφίλ

eblectonfinal revΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ είναι Μελετητική Εταιρεία E’ τάξεως στην κατηγορία Στατικών Μελετών (08) και Β’ τάξεως στην κατηγορία Γεωτεχνικών Μελετών (21).

Σκοπός της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ είναι η ανάληψη μελετών τεχνικών έργων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, η ανάληψη καθηκόντων τεχνικού συμβούλου ή επιβλέποντος, η διενέργεια ελέγχου μελετών ή επιβλέψεων ή παραλαβής έργου, η διενέργεια τεχνικών εκτιμήσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων, η εκπόνηση υποστηρικτικών ή προκαταρκτικών μελετών, η διενέργεια επιστημονικής έρευνας και γενικά κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω τεχνική δραστηριότητα, για λογαριασμό και κατ΄ εντολή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ εξειδικεύεται στην Σεισμική Αποτίμηση και στον Σχεδιασμό Επεμβάσεων σε Υφιστάμενα Δομήματα (κτήρια υψηλής σπουδαιότητας, γέφυρες σκυροδέματος κ.α.), και στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό μεγάλων Έργων (γέφυρες, φράγματα, ειδικά κτήρια, υδραυλικά έργα, παράκτιες κατασκευές κτλ).

Έδρα της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ είναι ο Δήμος Πατρέων ενώ το πρώτο υποκατάστημα λειτουργεί στον Δήμο Αγρινίου από το 2013.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ συντίθεται από ειδικούς επιστήμονες  εκπαιδευμένους στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων Σεισμικής Ανάλυσης Δομημάτων. Κανονιστικά, και προς μείωση της Σεισμικής Διακινδύνευσης, η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ στις Μελέτες Ενισχύσεων εφαρμόζει ήδη τον ελληνικό Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ή το αντίστοιχο τμήμα του Ευρωκώδικα 8 (EC8-part 3).

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Γραφείων Μελετών της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ, στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών. 

 

Δείτε περισσότερα