Προεντεταμένη Γέφυρα Μεγανίτη ποταμού (Αίγιο)

Οδική γέφυρα δύο ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 60.00m. Ο φορέας καταστρώματος, πλάκα από προεντεταμένο σκυρόδεμα με διάκενα, είναι συνδεδεμένος μονολιθικά με το μεσόβαθρο ενώ συνδέεται με τα ακρόβαθρα μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων.