Τεχνικά έργα Υ/Η Φράγματος (Νότιος Αμερική)

Πρόκειται για υδροηλεκτρικό φράγμα ύψους 145m και ισχύος 190MW σε περιοχή ιδιαιτέρως υψηλής σεισμικότητας (PGA σχεδιασμού 0.525g). Εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές των ΗΠΑ (ACI, USACE κτλ) και σχεδιάστηκαν οι οπλισμοί και η προένταση για:

(α) τον Υπερχειλιστή του Φράγματος

(β) το Τεχνικό Υδροληψίας του Φράγματος

(γ) τα διπλά στόμια εισόδου/εξόδου του Αγωγού Καθαρισμού του Φράγματος

(δ) τα στόμια εισόδου/εξόδου του Αγωγού Πλήρωσης του Φράγματος.

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ανέλαβε την παραπάνω μελέτη τον Απρίλιο του 2011, υπέβαλε εγκάιρως την 1η παράδοση τον Ιούνιο του 2011, και ολοκλήρωσε εντός του χρονοδιαγράμματος την Αναθεώρηση τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.