Νέα Κτήρια στον τουριστικό Λιμένα-Μαρίνα (Ρόδος)

 

 

Η εταιρεία ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ανέθεσε στην ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ την Στατική Μελέτη νέων κτηρίων στον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου και συγκεκριμένα:

· Στο ΟΤ 12: μεταλλικό διώροφο κτήριο χρήσης supermarket & γυμναστηρίου με δομημένη επιφάνεια περίπου 4.960,00 m2.

· Στο ΟΤ 2: κτήριο εστιατορίου, κτήριο café (με μεταλλική γέφυρα σύνδεσης) και κτήριο duty-freeμε φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και δομημένη επιφάνεια περίπου 1.500,00 m2. Για τα παραπάνω σχεδιάστηκε βαθειά θεμελίωση από πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος.

· Ένα μεταλλικό στέγαστρο, μια σύμμεικτη γέφυρα σήμανσης και 3 μικρά μεταλλικά φυλάκια.

Βεβαιώθηκε η καλή εκτέλεση των μελετών και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.