Σφάλμα
  • [sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων attiko υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

Ενίσχυση του Π. Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Αθήνα)

[sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων attiko υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

{gallery width=400 height=450}/attiko{/gallery}

Πρόκειται για τα κτήρια 22α (με έναν υπόγειο και τέσσερις υπέργειους ορόφους συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.925,00 mκαι 28 (με έναν υπόγειο και επτά υπέργειους ορόφους συνολικής δομημένης επιφάνειας 4.800,00 m2) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’ τα οποία κατασκευάστηκαν την δεκαετία του ’90 με  μικτό  δομικό  σύστημα  (τοιχεία,  στύλοι  και  δοκοί) οπλισμένου  σκυροδέματος και  είχαν σχεδιαστεί  στο  πλαίσιο  των  κανονισμών : «Νέος  Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός» και «Νέος Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος» χωρίς πρόβλεψη προσθήκης ορόφου.

Ενόψει της εφαρμογής του πλαισίου των Ευρωκωδίκων, και για λόγους κοινωνικής σπουδαιότητας, επιπλέον των ελέγχων στατικής επάρκειας του υφιστάμενου δομήματος (με τηνπροσθήκη ορόφου) που διενεργήθηκαν βάσει των ελληνικών διατάξεων (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός - Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος), εφαρμόστηκε και η Ανελαστική Στατική Μέθοδος  (Pushover Analysis) Αποτίμησης του μέρους 3 του Ευρωκώδικα8 (EC8 -   Part3 : Assessment and retrofitting of buildings) και σχεδιάστηκαν Επεμβάσεις.

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ανέλαβε την Σεισμική Αποτίμηση, τον Σχεδιασμό των Μεταλλικών προστιθέμενων ορόφων και την Στατική Ενίσχυση του Υφιστάμενου Δομήματος και προς τούτο σχεδίασε τις εξής Επεμβάσεις:

·      Περισφίγξεις με μανδύες από Ινοπλισμένα Πολυμερή (ανθρακοϋφάσματα-CFRP)

·      Περισφίξεις άκρων τοιχείων («κρυφουποστυλωμάτων») με μεταλλικά ελάσματα

Τα παραπάνω ανατέθηκαν στην ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ τον Νοέμβριο του 2010 και παραδόθηκαν με βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρχές Ιανουαρίου του 2011.