Ενίσχυση ιδιωτικού πολυωρόφου Κτηρίου με CFRP (Αγρίνιο)

Πρόκειται για ένα πολυώροφο (πιλοτή, και τέσσερις όροφοι) κτήριο κατοικιών, της δεκαετίας του ’80, το δομικό σύστημα του οποίου αποτελείται από πλαίσια και τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Το υφιστάμενο σύστημα θεμελιώνεται κυρίως μέσω μεμονωμένων πεδίλων.

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ανέλαβε την Σεισμική Αποτίμηση, την Προσθήκη κατ’ επέκταση Μεταλλικών πλαισίων στον τελευταίο όροφο και την Στατική Ενίσχυση του Υφιστάμενου Δομήματος με εφαρμογή του νέου ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ. / ΕΚ8-μέρος 3).

Στο πλαίσιο αυτό εκτέλεσε και Διερεύνηση-Τεκμηρίωση του Υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (γεωμετρία, αποκαλύψεις οπλισμών, πυρηνοληψίες, έμμεσες μέθοδοι προσδιορισμού αντοχής σκυροδέματος, ανιχνεύσεις οπλισμών κτλ).

Για την Ανάλυση εφαρμόστηκαν ανελαστικές μέθοδοι (κυρίως τύπου pushover) και τελικώς μέσω βελτιστοποίησης σχεδιάστηκαν:

·      Περισφίγξεις με μανδύες από Ινοπλισμένα Πολυμερή (ανθρακοϋφάσματα-CFRP)

·      Προσθήκη Μεταλλικών σεισμικών Συνδέσμων (Χ)

·      Τοιχωματοποίηση στύλου (με έγχυτο σκυρόδεμα)

·      Ενίσχυση θεμελίωσης