Ενίσχυση Γέφυρας και νέος Προεντεταμένος φορέας (Αιτωλ/νια)
 
 
 

Το υπ’ όψιν τεχνικό βρίσκεται στη θέση Παραδείσι Τρίκορφου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και γεφυρώνει τον ποταμό Εύηνο. Οριζοντιογραφικά είναι ευθύγραμμο και μηκοτομικά δεν παρουσιάζει κλίση. Το τεχνικό αποτελείται από φορέα καταστρώματος τριών ανοιγμάτων, δύο υφιστάμενα μεσόβαθρα και δύο ακρόβαθρα. Το συνολικό μήκος του τεχνικού είναι 92.83m.

Το πλάτος του τεχνικού είναι 7.10μ. Ο νέος φορέας του καταστρώματος σχεδιάστηκε από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς με επί τόπου σκυροδετούμενη πλάκα καταστρώματος.

Η έδραση του φορέα της ανωδομής γίνεται επί των ακροβάθρων και των μεσοβάθρων μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων τύπου ALGA ΝΒ4.

Από τους κορμούς των ακροβάθρων προεκτείνονται οι πτερυγότοιχοι οι οποίοι είναι μονολιθικά συνδεδεμένοι με τα ακρόβαθρα.

Για την μελέτη Αποτίμησης και τον Σχεδιασμό των επεμβάσεων χρησιμοποιήθηκαν και οι αρχές του  Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ), και του αντίστοιχου τμήματος του Ευρωκώδικα (EC8/part 3).

Εκτελέστηκε και Διερεύνηση-Τεκμηρίωση του Υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (στατική αποτύπωση, αποκαλύψεις οπλισμών, πυρηνοληψίες, έμμεσες μέθοδοι προσδιορισμού αντοχής σκυροδέματος, ανιχνεύσεις οπλισμών, γεωτεχνική αξιολόγηση κτλ) και σχεδιάστηκαν:

·      Καθαίρεση υφιστάμενων ακροβάθρων και νέα βαθειά θεμελιωμένα ακρόβαθρα - μέσω πασσάλων

·      Περισφίγξεις υφιστάμενων μεσοβάθρων με μανδύες από Ινοπλισμένα Πολυμερή (ανθρακοϋφάσματα-CFRP)