ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ

H ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ είναι Μελετητική Εταιρεία E’ τάξεως στην κατηγορία Στατικών Μελετών (08) και Β’ τάξεως στην κατηγορία Γεωτεχνικών Μελετών (21).

Σκοπός της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ είναι η ανάληψη μελετών τεχνικών έργων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, η ανάληψη καθηκόντων τεχνικού συμβούλου ή επιβλέποντος, η διενέργεια ελέγχου μελετών ή επιβλέψεων ή παραλαβής έργου, η διενέργεια τεχνικών εκτιμήσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων, η εκπόνηση υποστηρικτικών ή προκαταρκτικών μελετών, η διενέργεια επιστημονικής έρευνας και γενικά κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω τεχνική δραστηριότητα, για λογαριασμό και κατ΄ εντολή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

image layers eblecton
image-layers_2-3

Δραστηριότητα και Εξειδίκευση

Γενικές Πληροφορίες

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ εξειδικεύεται στην Σεισμική Αποτίμηση και στον Σχεδιασμό Επεμβάσεων σε Υφιστάμενα Δομήματα (κτήρια υψηλής σπουδαιότητας, γέφυρες σκυροδέματος κ.α.), και στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό μεγάλων Έργων (γέφυρες, φράγματα, ειδικά κτήρια, υδραυλικά έργα, παράκτιες κατασκευές κτλ).

Έδρα

Έδρα της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ είναι ο Δήμος Πατρέων ενώ το πρώτο υποκατάστημα σχεδιάζεται στον Δήμο Αγρινίου.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ συντίθεται από ειδικούς επιστήμονες  εκπαιδευμένους στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων Σεισμικής Ανάλυσης Δομημάτων. Κανονιστικά, και προς μείωση της Σεισμικής Διακινδύνευσης, η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ στις Μελέτες Ενισχύσεων εφαρμόζει ήδη τον ελληνικό Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ή το αντίστοιχο τμήμα του Ευρωκώδικα 8 (EC8-part 3).

Πιστοποιήσεις

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείο Μελετών της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ, στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Σεισμική Αποτίμηση | Σχεδιασμός Επεμβάσεων σε Υφιστάμενα Δομήματα | Αντισεισμικός Σχεδιασμός μεγάλων Έργων

Ολοκληρωμένες μελέτες
0 +
Ευχαριστημένοι πελάτες
0 +
Έργα σε εξέλιξη
0 +
Γραφεία στην Ελλάδα
0

Γνωρίστε Ανθρώπινο Δυναμικό μας

Οι επιστημονική ομάδα του γραφείου μας εγγυάται την ορθή ολοκλήρωση των διεργασιών των projects που αναλαμβάνουμε 

blog grid 8 1

Γιατι την Eblecton ;

Η επιστημονική κατάρτιση της ομάδας μας σε συνδυασμό με το αριθμό των έργων που συνεχίζουμε να ολοκληρώνουμε επιτυχώς μας κάνει τους καταλληλότερους συτνεργάτες σας

αξιοπιστια
100 %
Τεχνογνωσια
100 %
εμπειρια
100 %

Οι Υπηρεσίες μας Με μια ματιά

Είμαστε παθιασμένοι με την εργασία μας και αυτό αναδεικνύεται απο τα επιτυχήμενα projects

Τεχνικά Έργα

Τεχνικά

Aνάληψη μελετών τεχνικών έργων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα

Μελέτες

Η εκπόνηση υποστηρικτικών ή προκαταρκτικών μελετών

Επιστημονική Έρευνα

Η διενέργεια επιστημονικής έρευνας

Επίβλεψη

Ανάληψη καθηκόντων τεχνικού συμβούλου ή επιβλέποντος

Έλεγχοι

Η διενέργεια ελέγχου μελετών ή επιβλέψεων ή παραλαβής έργου

Εκτιμήσεις και Γνωμοδοτήσεις

Η διενέργεια τεχνικών εκτιμήσεων,η παροχή γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων